(War Room) ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ

   

ศูนย์ปฏิบัติการ War Room จ.ศรีสะเกษ
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ณ 13 พฤศจิ 2018-11-13 12:52:47
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ณ 19 ตุลาค 2018-10-19 16:35:58
   แบบรายงานอาสาปราบยุง 2018-10-11 11:19:09
   แบบรายงานคก.1-2และอาสาปราบยุง 2018-10-11 11:12:40
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ณ 8 ตุลาคม 2018-10-08 13:36:14
เมืองศรีสะเกษ
   รายงานอาสาปราบยุง 9-15 พ.ย.61
   รายงานอาสาปราบยุง สัปดาห์ที่ 1วันที่ 29-2 พฤศ
ยางชุมน้อย
   สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการหมออนามัยห่วงใยร่
   รายงานโครงการอาสาปราบยุงวันที่๑๙-๒๔ สิงหาคม ๒
กันทรารมย์
   รายงานอาสาปราบลูกน้ำ วันที่ 9 - 15 พ.ย.61
   รายงานอาสาปราบลูกน้ำ วันที่ 2 - 8 พ.ย.61 .
กันทรลักษ์
   รายงานอาสาปราบยุงลาย อ.กันทรลักษ์ 15-19 ตค.25
   รายงานอาสาปราบยุงลาย อ.กันทรลักษ์ 8-12 ตค.256
ขุขันธ์
   อำเภอขุขันธ์แจ้งให้ทุกหน่วยงาน และทุกหมู่บ้าน
   อำเภอขุขันธ์ออกสุ่มประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำ
ไพรบึง
   รพ.สต.ทุ่ม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
   รพ.สต.ไม้แก่น รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปรางค์กู่
   ผลสุ่มลูกน้ำรอบที่ 1 ปี 2561 อำเภอปรางค์กู่
   ประเมินสุ่มไขว้รอบที่ 1 ปี 2561 อำเภอปรางค์กุ
ขุนหาญ
    ส่งรายงาน คก 1-2 ประจำวันที่ ๑๖ พย.61
   รายงานจิตอาสาปราบลูกน้ำ 8 - 15 พ.ย.61
ราษีไศล
   WAR ROOM ป้องกันไข้เลือดออก61
   "1 อสม 1 ถุงปุ๋ย ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 61"
อุทุมพรพิสัย
   รพ.สต.โคกจาน อุทุมพรพิสัย จัดมหกรรมปั่นจักรยา
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สสอ.อุท
บึงบูรพ์
   เราทำความดี ด้วยหัวใจ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพ
ห้วยทับทัน
   War Room ควบคุมโรค ห้วยทับทัน
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเดือน5/2561
โนนคูณ
   ผลการออกสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย รอบ4
   ผลการออกสุ่มลูกน้ำยุงลายรอบ 3
ศรีรัตนะ
   รณงค์หยอดทราย กำจัดลูกน้ำ บ้านตูม ม.1 ต.ตูม
   รณรงค์ไข้เลือดออกบ้านโนนกุง ม.8 ต.ศรีแก้ว
น้ำเกลี้ยง
   15 สค 60 สุ่มไขว้ครั้งที่ 9/60
   สุ่มไขว้ครั้งที่ 8/60 31กค60
วังหิน
   ส่งรายงานอาสาปราบยุง ประจำวันพฤหัสที่ ๑๕ พย ๖
   ส่งรายงาน คก๑-๒ ครั้งที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖ พย
ภูสิงห์
   จิตอาสาทำความสะอาดชุมชนและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงล
   100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดข
เมืองจันทร์
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.
   รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกอ.เมืองจันทร์ และ B
เบญจลักษ์
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในชุมชน รอบที
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายช่วงเปิ
พยุห์
   รพ.สต.สำโรง ดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านเชิงรุก
   รณรงค์ชุมชนปลอดขยะเพื่อส้รางสิ่งแวดล้อมป้องกั
โพธิ์ศรีสุวรรณ
   ส่งรายงานความชุกลูกน้ำเดือนสิงหาคม 2561 ครับ
   อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ รณรงค์ไข้เลือดออก(PCU) เต
ศิลาลาด
   "นายอำเภอศิลาลาด" นำทีมสุ่มลูกน้ำยุงลาย
   ออเจ้าศิลาลาด..รณรงค์ลูกน้ำยุงลายเจ้าค่ะ