(War Room) ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ

   

ศูนย์ปฏิบัติการ War Room จ.ศรีสะเกษ
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 20 กรกฎาคม 2561 2018-07-20 11:11:37
   สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561 2018-07-19 13:45:25
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 9 กรกฎาคม 2561 2018-07-09 14:52:21
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 5 กรกฎาคม 2561 2018-07-05 09:34:03
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 26 มิถุนายน 2561 2018-06-26 13:32:32
เมืองศรีสะเกษ
    พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก บ้านกุดโง้ง
   พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออกบ้านพักสถานีตำรวจ
ยางชุมน้อย
   รณรงค์ต่อ
   ต่อ
กันทรารมย์
   นายอำเภอกันทรารมย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ ก
   รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก บ้านขาม ตำบลบัวน้อย
กันทรลักษ์
   ผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีความชุกลูกน้ายุงลาย อ
   อบรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน รพ.สต.กุดเสล
ขุขันธ์
   อำเภอขุขันธ์แจ้งให้ทุกหน่วยงาน และทุกหมู่บ้าน
   อำเภอขุขันธ์ออกสุ่มประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำ
ไพรบึง
   รพ.สต.ทุ่ม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
   รพ.สต.ไม้แก่น รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปรางค์กู่
   ผลสุ่มลูกน้ำรอบที่ 1 ปี 2561 อำเภอปรางค์กู่
   ประเมินสุ่มไขว้รอบที่ 1 ปี 2561 อำเภอปรางค์กุ
ขุนหาญ
   ภาพกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านก
   วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกอำ
ราษีไศล
   WAR ROOM ป้องกันไข้เลือดออก61
   "1 อสม 1 ถุงปุ๋ย ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 61"
อุทุมพรพิสัย
   รพ.สต.โคกจาน อุทุมพรพิสัย จัดมหกรรมปั่นจักรยา
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สสอ.อุท
บึงบูรพ์
   รณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย
   การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรค
ห้วยทับทัน
   War Room ควบคุมโรค ห้วยทับทัน
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเดือน5/2561
โนนคูณ
   ผลการออกสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย รอบ4
   ผลการออกสุ่มลูกน้ำยุงลายรอบ 3
ศรีรัตนะ
   รณงค์หยอดทราย กำจัดลูกน้ำ บ้านตูม ม.1 ต.ตูม
   รณรงค์ไข้เลือดออกบ้านโนนกุง ม.8 ต.ศรีแก้ว
น้ำเกลี้ยง
   15 สค 60 สุ่มไขว้ครั้งที่ 9/60
   สุ่มไขว้ครั้งที่ 8/60 31กค60
วังหิน
   ผลการประกวดหมูู่บ้าน ประจำเดือน มิย ๒๕๖๐
   ผลการสุ่มประเมินความชุกลูกน้ำยุงลาย เดือน มิย
ภูสิงห์
   รพ.สต.แซร์สเบาว์ รณรงค์ควบคุมป้องกันDHF18/06/
   รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.แซร์สเบาว์
เมืองจันทร์
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.
   รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกอ.เมืองจันทร์ และ B
เบญจลักษ์
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในชุมชน รอบที
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายช่วงเปิ
พยุห์
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โพธิ์ศรี อ.พ
   Big cleaning day
โพธิ์ศรีสุวรรณ
   กิจกรรม Big cleaning day 12 กันยายน 2560 ป้อง
   นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายอรรถพล อรรคบุตร ได้
ศิลาลาด
   "นายอำเภอศิลาลาด" นำทีมสุ่มลูกน้ำยุงลาย
   ออเจ้าศิลาลาด..รณรงค์ลูกน้ำยุงลายเจ้าค่ะ