(War Room) ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ

   

ศูนย์ปฏิบัติการ War Room จ.ศรีสะเกษ
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 14 มีนาคม 2561 2018-03-14 22:26:22
   แบบเก็บข้อมูลผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำรอบ1256 2018-03-02 16:46:17
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 20 กุมภาพันธ์ 2561 2018-02-21 13:43:04
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 14 กุมภาพันธ์ 2561 2018-02-14 11:23:12
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 1 กุมภาพันธ์ 2561 2018-02-01 16:34:07
เมืองศรีสะเกษ
    พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก บ้านกุดโง้ง
   พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออกบ้านพักสถานีตำรวจ
ยางชุมน้อย
   Big cleaning dayยางชุมน้อย
   ต่อ
กันทรารมย์
   กันทรารมย์เร่งควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอกันทรารมย์ ปี ๒๕
กันทรลักษ์
   รพ.สต.จานใหญ่ร่วมกันโรงเรียนในเขตจัดกิิจกรรมร
   รพ.สต.กุดเสลา/รพ.สต.นาขนวน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้
ขุขันธ์
   ภาพกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน/ชุมชน
   การรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน/ชุมชน (Big clean
ไพรบึง
   อำเภอไพรบึงรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย8ม
   อำเภอไพรบึงรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก5-11มีค61
ปรางค์กู่
   ภาพกิจกรรมรณรงค์รอบที่ 3 อ.ปรางค์กู่
   สุ่มค่า HI รอบ 2 ปี 2560
ขุนหาญ
   ภาพกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านก
   วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกอำ
ราษีไศล
   อบต.หว้านคำร่วมกับ รพ.สต.หว้านคำ รณรงค์พ่นหมอ
   รพ.สต.ดอนม่วง ร่วมกับ อสม. รณรงค์ป้องกันโรคไข
อุทุมพรพิสัย
   รพ.สต.โคกจาน อุทุมพรพิสัย จัดมหกรรมปั่นจักรยา
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สสอ.อุท
บึงบูรพ์
   รณรงค์โรคไข้เลือดออกและโรคเลปโตสไปโรซิส
   กิจกรรมออกพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เ
ห้วยทับทัน
   ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
   รพ.สต.หนองสะมอน ควบคุมโรคไข้เลือดออก
โนนคูณ
   ผลการออกสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย รอบ4
   ผลการออกสุ่มลูกน้ำยุงลายรอบ 3
ศรีรัตนะ
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกร่วมกับภาคีเครือข่าย
   "Warroom ไข้เลือดออก ติดตามสถานการณ์ไข้เลือดอ
น้ำเกลี้ยง
   15 สค 60 สุ่มไขว้ครั้งที่ 9/60
   สุ่มไขว้ครั้งที่ 8/60 31กค60
วังหิน
   ผลการประกวดหมูู่บ้าน ประจำเดือน มิย ๒๕๖๐
   ผลการสุ่มประเมินความชุกลูกน้ำยุงลาย เดือน มิย
ภูสิงห์
   รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.แซร์สเบาว์
   big cleaning day อ.ภูสิงห์
เมืองจันทร์
   รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกอ.เมืองจันทร์ และ B
   รณรงค์ไข้เลือดออก
เบญจลักษ์
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในชุมชน รอบที
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายช่วงเปิ
พยุห์
   รณรงค์ไข้เลือดออก รพ.สต.โพธิ์ศรี
   รณรงค์โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชุมชนมีความสุข
โพธิ์ศรีสุวรรณ
   กิจกรรม Big cleaning day 12 กันยายน 2560 ป้อง
   นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายอรรถพล อรรคบุตร ได้
ศิลาลาด
   วันนี้ฤกษ์ดี SRRT SILALAD ออกสุ่มลูกน้ำยุงลาย
   ศิลาลาดพร้อมมาก สุ่มประเมินลูกน้ำยุงลายรอบที่