(War Room) ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ

   

ศูนย์ปฏิบัติการ War Room จ.ศรีสะเกษ
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ณ 22 กุมภา 2019-02-22 15:56:07
   สรุปประเมินผล ร.ง.๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง 2019-02-18 10:26:20
   สรุปประเมินผล ร.ง.506 ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถ 2019-02-11 12:13:32
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ณ 6 กุมภาพ 2019-02-07 14:46:46
   สรุปR๕๐๖ มกราคม ๒๕๖๒ 2019-02-04 15:35:11
เมืองศรีสะเกษ
   รายงานอาสาปราบยุง 9-15 พ.ย.61
   รายงานอาสาปราบยุง สัปดาห์ที่ 1วันที่ 29-2 พฤศ
ยางชุมน้อย
   สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการหมออนามัยห่วงใยร่
   รายงานโครงการอาสาปราบยุงวันที่๑๙-๒๔ สิงหาคม ๒
กันทรารมย์
   กิจกรรมจิตอาสา ตำบลจาน
   ทีม SRRT ควบคุมโรคไข้เลือดออก
กันทรลักษ์
   รพ.สต.ตาแท่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกดำเนินการ
   รพ.สต.กระแชงและภาคีเครือข่ายออกดำเนินการควบคุ
ขุขันธ์
   อำเภอขุขันธ์แจ้งให้ทุกหน่วยงาน และทุกหมู่บ้าน
   อำเภอขุขันธ์ออกสุ่มประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำ
ไพรบึง
   ทีมSRRTไพรบึง รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลิอดออก บ้าน
   รพ.สต.ทุ่ม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปรางค์กู่
   ผลสุ่มลูกน้ำรอบที่ 1 ปี 2561 อำเภอปรางค์กู่
   ประเมินสุ่มไขว้รอบที่ 1 ปี 2561 อำเภอปรางค์กุ
ขุนหาญ
   ราายงาน คก.1-2 อำเภอขุนหาญ วันที่ 22 พ.ย.61
   รายงานจิตอาสาปราบลูกน้ำ วันที่ 17 - 22 พ.ย.61
ราษีไศล
   WAR ROOM ป้องกันไข้เลือดออก61
   "1 อสม 1 ถุงปุ๋ย ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 61"
อุทุมพรพิสัย
   รพ.สต.โคกจาน อุทุมพรพิสัย จัดมหกรรมปั่นจักรยา
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สสอ.อุท
บึงบูรพ์
   จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดลูกน้ำยุงลาย
   จิตอาสาร่วมใจทำความดีรอบหนองบึง
ห้วยทับทัน
   หน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) บ้านผักไหมใหญ่ อำเภอห
   การประชุมคณะกรรมการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.ค
โนนคูณ
   ผลการออกสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย รอบ4
   ผลการออกสุ่มลูกน้ำยุงลายรอบ 3
ศรีรัตนะ
   รณงค์หยอดทราย กำจัดลูกน้ำ บ้านตูม ม.1 ต.ตูม
   รณรงค์ไข้เลือดออกบ้านโนนกุง ม.8 ต.ศรีแก้ว
น้ำเกลี้ยง
   15 สค 60 สุ่มไขว้ครั้งที่ 9/60
   สุ่มไขว้ครั้งที่ 8/60 31กค60
วังหิน
   ส่งรายงาน คก๑-๒ ครั้งที่ ๓
   ส่งรายงานอาสาปราบยุงประจำวันพฤหัสที่ ๒๙ พย ๖๑
ภูสิงห์
   รณรงค์ทำรายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและควคุมโรคไข้
   สรุปผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
เมืองจันทร์
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.
   รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกอ.เมืองจันทร์ และ B
เบญจลักษ์
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในชุมชน รอบที
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายช่วงเปิ
พยุห์
   กิจกรรมจิตอาสาตำบลพยุห์
   จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุ
โพธิ์ศรีสุวรรณ
   สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จัดกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการ
   ส่งรายงานความชุกลูกน้ำเดือนสิงหาคม 2561 ครับ
ศิลาลาด
   "นายอำเภอศิลาลาด" นำทีมสุ่มลูกน้ำยุงลาย
   ออเจ้าศิลาลาด..รณรงค์ลูกน้ำยุงลายเจ้าค่ะ