(War Room) ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ

   

ศูนย์ปฏิบัติการ War Room จ.ศรีสะเกษ
   โรคไข้เลือดออก จำนวนและอัตราป่วย จำแนกรายตำบล จังห 2018-09-20 14:20:01
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ณ 18 กันยา 2018-09-18 12:35:11
   ร่างโครงการส่งเสริมสุขภาพ(หมอนามัย) 2018-09-16 12:45:26
   ข้อสั่งการ นพ.มรุต 2018-09-14 10:18:03
   โรค Leptospirosis จำแนกรายตำบล จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2018-09-14 10:16:59
เมืองศรีสะเกษ
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก ร่วมกับองค
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ ร่วมกับองค์ก
ยางชุมน้อย
   สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการหมออนามัยห่วงใยร่
   รายงานโครงการอาสาปราบยุงวันที่๑๙-๒๔ สิงหาคม ๒
กันทรารมย์
   รง.โครงการอาสาปราบยุงลาย 7-13 กย 61
   รายงานโครงการอาสาปราบลูกน้ำ กร.24-30สค61
กันทรลักษ์
   ผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีความชุกลูกน้ายุงลาย อ
   อบรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน รพ.สต.กุดเสล
ขุขันธ์
   อำเภอขุขันธ์แจ้งให้ทุกหน่วยงาน และทุกหมู่บ้าน
   อำเภอขุขันธ์ออกสุ่มประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำ
ไพรบึง
   รพ.สต.ทุ่ม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
   รพ.สต.ไม้แก่น รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปรางค์กู่
   ผลสุ่มลูกน้ำรอบที่ 1 ปี 2561 อำเภอปรางค์กู่
   ประเมินสุ่มไขว้รอบที่ 1 ปี 2561 อำเภอปรางค์กุ
ขุนหาญ
   ภาพกิจกรรม war room ไข้เลือดออกอำเภอขุนหาญ ปร
   ภาพกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านก
ราษีไศล
   WAR ROOM ป้องกันไข้เลือดออก61
   "1 อสม 1 ถุงปุ๋ย ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 61"
อุทุมพรพิสัย
   รพ.สต.โคกจาน อุทุมพรพิสัย จัดมหกรรมปั่นจักรยา
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สสอ.อุท
บึงบูรพ์
   รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
   รณรงค์กำจักลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบท
ห้วยทับทัน
   War Room ควบคุมโรค ห้วยทับทัน
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเดือน5/2561
โนนคูณ
   ผลการออกสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย รอบ4
   ผลการออกสุ่มลูกน้ำยุงลายรอบ 3
ศรีรัตนะ
   รณงค์หยอดทราย กำจัดลูกน้ำ บ้านตูม ม.1 ต.ตูม
   รณรงค์ไข้เลือดออกบ้านโนนกุง ม.8 ต.ศรีแก้ว
น้ำเกลี้ยง
   15 สค 60 สุ่มไขว้ครั้งที่ 9/60
   สุ่มไขว้ครั้งที่ 8/60 31กค60
วังหิน
   ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายประจำเดือน สค ๖๑
   ผลการประกวดหมูู่บ้าน ประจำเดือน มิย ๒๕๖๐
ภูสิงห์
   รพ.สต.แซร์สเบาว์ รณรงค์ควบคุมป้องกันDHF18/06/
   รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.แซร์สเบาว์
เมืองจันทร์
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.
   รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกอ.เมืองจันทร์ และ B
เบญจลักษ์
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในชุมชน รอบที
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายช่วงเปิ
พยุห์
   รณรงค์ชุมชนปลอดขยะเพื่อส้รางสิ่งแวดล้อมป้องกั
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก รพ.สต.สำโรง
โพธิ์ศรีสุวรรณ
   ส่งรายงานความชุกลูกน้ำเดือนสิงหาคม 2561 ครับ
   อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ รณรงค์ไข้เลือดออก(PCU) เต
ศิลาลาด
   "นายอำเภอศิลาลาด" นำทีมสุ่มลูกน้ำยุงลาย
   ออเจ้าศิลาลาด..รณรงค์ลูกน้ำยุงลายเจ้าค่ะ