ระบบลงทะเบียนไปราชการ

ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:

 

เลือกกราฟ เลือกปีงบประมาณ

Chart.

ข้อมูล Error
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง หัวข้อ เดินทางไป เดินทางกลับ วัน
691/2558 นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ ผู้บริหาร อบรมบคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-09-02 2015-08-05 -27
162/2558 นายอนุพันธ์ ประจำ ผู้บริหาร อบรมโครงการพัฒนารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2015-01-26 2015-08-21 208
466/2559 นายอนุพันธ์ ประจำ ผู้บริหาร ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
466/2559 นางณัฐธิดา ถาวรยุติการต์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
545/2558 นางเสาวคนธ์ ไตรพิพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ออกประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 10 2015-07-06 2015-08-14 40
269/2559 นางเสาวคนธ์ ไตรพิพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป การตรวจราชการและนิเทศงานปี2559 2016-02-02 2016-03-24 52
466/2559 นางเสาวคนธ์ ไตรพิพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
534/2560 นางเสาวคนธ์ ไตรพิพัฒน์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ 2017-06-02 2017-06-29 28
691/2558 นายอนุวัฒน์ บุญเชิญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อบรมบคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-09-02 2015-08-05 -27
634/2558 นางกรรนิการ์ จิตดี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2015-09-05 2015-08-10 -25
634/2558 นางสำเนียง ห้วยใหญ่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2015-09-05 2015-08-10 -25
447/2558 นายอัจฉริยะ ประสงค์สิน กลุ่มงานนิติการ การฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย 2015-06-07 2015-08-06 61
269/2559 นายอัจฉริยะ ประสงค์สิน กลุ่มงานนิติการ การตรวจราชการและนิเทศงานปี2559 2016-02-02 2016-03-24 52
545/2558 นางนิธินันท์ ราศรี กลุ่มงานประกันสุขภาพ ออกประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 10 2015-07-06 2015-08-14 40
269/2559 นางนิธินันท์ ราศรี กลุ่มงานประกันสุขภาพ การตรวจราชการและนิเทศงานปี2559 2016-02-02 2016-03-24 52
466/2559 นางนิธินันท์ ราศรี กลุ่มงานประกันสุขภาพ ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
659/2558 นางลำพูน วรจักร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จั้ดประชุมเตรียมการสรุปผลงานปี 2558 2015-07-27 2015-08-27 32
466/2559 นางลำพูน วรจักร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
791/2560 นางลำพูน วรจักร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ประชุมสรุปตรวจราชการกระทรวง 2017-09-13 2017-08-15 -28
189/2559 นายยุพราช พันแสน ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ใช้โปรแกรมการคัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 2016-01-11 2015-12-13 -28
659/2558 นางชุลีพร จันทา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จั้ดประชุมเตรียมการสรุปผลงานปี 2558 2015-07-27 2015-08-27 32
333/2558 นายภาดล จันทพรม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนานักวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 2015-03-30 2015-03-04 -25
659/2558 นายภาดล จันทพรม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จั้ดประชุมเตรียมการสรุปผลงานปี 2558 2015-07-27 2015-08-27 32
659/2558 นางบุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จั้ดประชุมเตรียมการสรุปผลงานปี 2558 2015-07-27 2015-08-27 32
49/2559 นางบุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558 2015-11-18 2015-10-21 -27
269/2559 นางศรีเรือน ดีพูล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ การตรวจราชการและนิเทศงานปี2559 2016-02-02 2016-03-24 52
466/2559 นางศรีเรือน ดีพูล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
26/2557 นางปิยะพร มงคลศิริ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประชุม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 2013-11-05 2013-10-09 -26
697/2557 นางปิยะพร มงคลศิริ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ การเสวนาเครือข่ายสื่อท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ 2014-09-01 2014-08-02 -29
491/2560 นางนวลอนงค์ วิปุละ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ อบรมผู้บริหารสาธารณสุข ระดับกลาง รุ่นที่ 31 2017-05-05 2017-06-01 28
691/2558 นางสาวอุบลวรรณ เจริญกีรติกุล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ อบรมบคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-09-02 2015-08-05 -27
511/2559 นางบุญช่วย ชมบุตรศรี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ อบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 2016-05-12 2016-06-14 34
629/2561 นางบุญช่วย ชมบุตรศรี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ ๓๒ 2018-07-01 2018-07-27 27
490/2561 นายทวี บุตรสอน กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม อบรมหลักสูตรผู้บริหารงานสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒ 2018-06-03 2018-06-30 28
539/2558 นางบังอร เหมือนตา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สัมมนาวิชาการผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-07-25 2015-06-30 -24
691/2558 นางบังอร เหมือนตา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ อบรมบคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-09-02 2015-08-05 -27
691/2558 นายอนันต์ ถันทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ อบรมบคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-09-02 2015-08-05 -27
544/2561 นายอนันต์ ถันทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ประชุมการจัดทำ SOPs จริยธรรมการวิจัยของกระทรวง 2018-06-04 2018-07-05 32
24/2558 นางวนิดา สมภูงา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนางสนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2014-10-02 2014-11-05 35
252/2559 นางวนิดา สมภูงา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ระดับชาติ ประจำปี 2559 (EMS Rall ระดับชาติ ครั้งที่๖) 2016-01-29 2016-01-01 -27
505/2560 นางวนิดา สมภูงา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 2017-06-25 2017-07-22 28
650/2560 นางวนิดา สมภูงา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ ประจำปีงบประมาณ 2560 2017-06-25 2017-06-22 -2
569/2557 นางนฤภัค พิชญะธนกร กลุ่มงานควบคุมโรค สรุปบทเรียนโครงการการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 2014-07-06 2014-06-09 -26
95/2558 นางนฤภัค พิชญะธนกร กลุ่มงานควบคุมโรค อบรมการใช้เครื่องมือเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์ตีตราและเลือกปฏิบัติ 2014-12-07 2014-11-10 -26
237/2559 นางนฤภัค พิชญะธนกร กลุ่มงานควบคุมโรค อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2015-12-16 2016-01-19 35
388/2559 นางนฤภัค พิชญะธนกร กลุ่มงานควบคุมโรค โครงการปฏิบัติเจริญภาวนา เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2016-04-01 2016-03-12 -19
250/2560 นางนฤภัค พิชญะธนกร กลุ่มงานควบคุมโรค อบรมวิทยากรหลักสูตรสร้างความเข้าใจและลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ 2017-01-09 2016-12-10 -29
519/2560 นางนฤภัค พิชญะธนกร กลุ่มงานควบคุมโรค ออกเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียน ม.2 ม.5 ปวช.2 กลุ่มพนักงานโรงงาน และกลุ่มพนักงานบริการหญิง ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 2017-05-01 2017-09-15 138
563/2557 นางเกษสุมา วงษ์ไกร กลุ่มงานควบคุมโรค การค้นหา ดูแลรักษาและบริหารจัดการยาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานตามแนวทางวัณโรคแห่งชาติ 2014-07-23 2014-06-25 -27
204/2558 นางเกษสุมา วงษ์ไกร กลุ่มงานควบคุมโรค การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสุขภาพระดับอำเภอต่อการขับเคลื่อนอำเภอควบคุมโรคเข็มแข็งยั่งยืน 2015-02-01 2015-01-07 -24
403/2558 นางเกษสุมา วงษ์ไกร กลุ่มงานควบคุมโรค อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่29 2015-05-30 2015-07-12 44
739/2559 นางเกษสุมา วงษ์ไกร กลุ่มงานควบคุมโรค ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เรื่องโรคเรื้อน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2016-09-24 2016-08-29 -25
353/2561 นางเกษสุมา วงษ์ไกร กลุ่มงานควบคุมโรค การประชุมแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการทั้ง4ด้านของโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเิดส์ด้วยชุดบริการRRTTR2รอบNFRประจำปี พ.ศ.2561 2018-02-26 2018-03-30 33
237/2559 นายอนุวัช กฤตสิน กลุ่มงานควบคุมโรค อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2015-12-16 2016-01-19 35
519/2560 นายอนุวัช กฤตสิน กลุ่มงานควบคุมโรค ออกเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียน ม.2 ม.5 ปวช.2 กลุ่มพนักงานโรงงาน และกลุ่มพนักงานบริการหญิง ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 2017-05-01 2017-09-15 138
691/2558 นางสาวรัตนี พิมทา กลุ่มงานควบคุมโรค อบรมบคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-09-02 2015-08-05 -27
252/2559 นางสาวรัตนี พิมทา กลุ่มงานควบคุมโรค โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ระดับชาติ ประจำปี 2559 (EMS Rall ระดับชาติ ครั้งที่๖) 2016-01-29 2016-01-01 -27
63/2557 นางสาวบังอร เหล่าเสถียรกิจ กลุ่มงานควบคุมโรค พัฒนาเครือข่ายSRRTระดับจังหวัด/ประเทศ 2013-12-15 2013-11-19 -25
452/2559 นางสาวบังอร เหล่าเสถียรกิจ กลุ่มงานควบคุมโรค ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูงานเฝ้าระวังสอบสวนโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับนักระบาดวิทยาระดับกลาง 2016-04-30 2016-04-05 -24
127/2560 นางกันยารัตน์ เหล่าเสถียรกิจ กลุ่มงานควบคุมโรค ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมขับเคลื่อน IVM และทีม CDC unit 2016-11-30 2016-11-02 -27
63/2557 นางสุมณฑา วิทูราภรณ์ กลุ่มงานควบคุมโรค พัฒนาเครือข่ายSRRTระดับจังหวัด/ประเทศ 2013-12-15 2013-11-19 -25
189/2559 นางมะลิ สุปัตติ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ใช้โปรแกรมการคัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 2016-01-11 2015-12-13 -28
63/2557 นางนงคราญ ไชยวัฒน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ พัฒนาเครือข่ายSRRTระดับจังหวัด/ประเทศ 2013-12-15 2013-11-19 -25
252/2559 นางนงคราญ ไชยวัฒน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ระดับชาติ ประจำปี 2559 (EMS Rall ระดับชาติ ครั้งที่๖) 2016-01-29 2016-01-01 -27
240/2560 นางนงคราญ ไชยวัฒน์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สังเกตุการณ์การแข่งขัน ems Rally ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ 2016-01-23 2016-02-27 36
466/2559 นายบรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
269/2559 นางสาวมัลลิกา สุพล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ การตรวจราชการและนิเทศงานปี2559 2016-02-02 2016-03-24 52
466/2559 นางสาวมัลลิกา สุพล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
552/2560 นางสาวมัลลิกา สุพล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๑๓ 2017-06-01 2017-05-29 -2
466/2559 นางภาวินันท์ ทรงกลด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
645/2561 นางอินทุภา ทองพันชั่ง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ อบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒ 2018-07-22 2018-08-17 27
175/2559 นายวงศพัทธ์ คำทองดี กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 2016-01-07 2015-12-08 -29
60/2560 นายวงศพัทธ์ คำทองดี กลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 2016-11-01 2016-10-04 -27
484/2560 นายชลวิทย์ สิงหกุล กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 2017-05-21 2017-06-17 28
691/2558 นางสาวเตือนใจ เหรียญรักวงศ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ อบรมบคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-09-02 2015-08-05 -27
269/2559 นางสาวเตือนใจ เหรียญรักวงศ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ การตรวจราชการและนิเทศงานปี2559 2016-02-02 2016-03-24 52
466/2559 นางเสาวลักษณ์ ไชยโชค กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
624/2561 นางเสาวลักษณ์ ไชยโชค กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 2018-06-30 2018-07-30 31
465/2558 นางสาวรัตภรณ์ วรเลิศ กลุ่มงานควบคุมโรค อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาหายขาดของผู้ป่วยมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ 2015-06-10 2015-05-12 -28
691/2558 นางประไพ บุญชู กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อบรมบคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-09-02 2015-08-05 -27
466/2559 ทันตแพทย์ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
502/2557 นางสาวกนกวิภา ประกอบศรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2014-06-17 2014-05-19 -28
252/2559 วนิดา เปรมทา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ระดับชาติ ประจำปี 2559 (EMS Rall ระดับชาติ ครั้งที่๖) 2016-01-29 2016-01-01 -27
240/2560 วนิดา เปรมทา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สังเกตุการณ์การแข่งขัน ems Rally ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ 2016-01-23 2016-02-27 36
659/2558 นายธีรบูลย์ รัชตะวิมลรัตน์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จั้ดประชุมเตรียมการสรุปผลงานปี 2558 2015-07-27 2015-08-27 32
501/2561 นายธีรบูลย์ รัชตะวิมลรัตน์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 2018-06-09 2018-07-08 30
466/2559 นางสาววิลาวัลย์ แก้วคำหล่า กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
642/2561 นางสาววิลาวัลย์ แก้วคำหล่า กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 2018-07-01 2018-07-21 21
466/2559 นางจารวี เลี้ยงสุขสันต์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
539/2558 นางเสาวคนธ์ สุจินพรัหม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สัมมนาวิชาการผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-07-25 2015-06-30 -24
691/2558 นางเสาวคนธ์ สุจินพรัหม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ อบรมบคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-09-02 2015-08-05 -27
515/2559 นายวัฒนะ หาคำ กลุ่มงานนิติการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป 2016-06-05 2016-07-16 42
691/2558 นางสาวปิยะธิดา มุสิกสาร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อบรมบคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-09-02 2015-08-05 -27
598/2559 น.ส.นิศานาถ สายแก้ว กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล การอบรมพัฒนาสมรรถนะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2016-07-01 2016-06-03 -27
475/2558 นายกันตภณ เตชะสุข กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 25 ปีงบประมาณ 2558 2015-06-21 2015-07-25 35
619/2561 นายกันตภณ เตชะสุข กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32/2561 2-27กค61 ณ วพบ.ตรัง 2018-07-01 2018-07-28 28
635/2557 พรรณนภา ศรีสวัสดิ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ประชุม โครงการการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 2014-08-07 2014-07-08 -29
333/2558 นางสาวนวลจันทร์ สายวงค์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนานักวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 2015-03-30 2015-03-04 -25
659/2558 นางสาวนวลจันทร์ สายวงค์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จั้ดประชุมเตรียมการสรุปผลงานปี 2558 2015-07-27 2015-08-27 32
691/2558 นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ อบรมบคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-09-02 2015-08-05 -27
358/2559 นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการระบบงานยาเสพติด ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2016-03-09 2016-03-03 -5
397/2559 นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด 2016-03-28 2016-03-02 -25
634/2558 นางสาวจารุวรรณ ชะนอบรัมย์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2015-09-05 2015-08-10 -25
466/2559 นางสาวเกษดากร พวงสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
691/2558 นายอาทิตย์ สุทาศรี ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ อบรมบคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-09-02 2015-08-05 -27
466/2559 นายอาทิตย์ สุทาศรี ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
466/2559 นิภัทรา โตไทยะ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
466/2559 ธีระพงษ์ แก้วภมร ผู้บริหาร ออกประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและประเมินคุณภาพบัญชี 2016-05-13 2016-06-03 22
681/2560 นางสาวอิศราภรณ์ หงษ์ทอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2017-07-25 2017-06-26 -28
660/2561 นางโสพิน พิมเทพา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๘ 2018-07-01 2018-07-21 21
528/2559 นายกิตติพงษ์ ระหาร กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ประชุมเชิงปฏิบัตกการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการพัฒนาสถานบริการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ 2016-06-20 2016-05-24 -26
598/2559 นางสาวอรัญญา ทิพย์รอด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล การอบรมพัฒนาสมรรถนะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2016-07-01 2016-06-03 -27
661/2560 นางสาวอรัญญา ทิพย์รอด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 2017-07-01 2017-07-29 29
791/2560 นางสาวสุวรรณหงษ์ ขันทอง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ประชุมสรุปตรวจราชการกระทรวง 2017-09-13 2017-08-15 -28
308/2561 นายพัฐเดช มกรารัตต์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ การพัฒนาผู้นำเครือข่ายในการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาระบบยา (นพย.) รุ่นที่๓ 2018-03-10 2018-02-14 -23
226/2562 นายทนง วีระแสงพงษ์ ผู้บริหาร อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-01-05 2019-04-06 92