ดาวน์โหลดจาก  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3731  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 2018-12-04 23:13:18  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  77  76 
 3728  แนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข ศรีสะเกษ ปี 2562 2018-12-03 16:44:13  ธีรบูลย์  170  153 
 3727  ผลการดำเนินงานสาธารณสุข ศรีสะเกษ ปี 2561 2018-12-03 16:41:05  ธีรบูลย์  64  61 
 3715  คำรับรองกำรปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-11-22 11:39:46  ชุลีพร  85  100 
 3714  ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 2018-11-20 15:32:48  ชุลีพร  94  108 
 3691  แบบรายงานโครงการสาธารณสุข100ปีหมออนามัยห่วงใยประชาชน 2018-11-06 16:02:43  นายทศพล ยอดจักร์  112  113 
 3689  แบบบันทึกคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน และ Template ตัวชี้วัดปี 2562 2018-11-01 11:39:53  ธีรบูลย์  217  212 
 3687  สรุปมติและข้อสั่งการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 2018-10-30 09:05:23  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  179  153 
 3673  เอกสารนำเสนอประชุมแผนกาณจนบุรี 2018-10-19 11:12:33  นายทศพล ยอดจักร์  168  175 
 3664  เอกสารประชุมแผน 2018-10-12 17:23:02  นายทศพล ยอดจักร์  160  162 
 3650  สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 2018-10-02 17:11:17  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  180  189 
 3642  แบบฟอร์มแผนปฏิติบัติการ ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ สสจ.ศก. ปี 2562 2018-09-26 11:43:48  บุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์  146  158 
 3619  สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 2018-09-12 17:08:34  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  181  186 
 3617  สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561 2018-09-12 10:32:11  ชุลีพร  192  219 
 3596  แก้ไขสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล รอบที่ 2 ปี 2561 2018-08-27 15:08:58  ธีรบูลย์  482  604 
 3570  สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 2018-08-06 09:21:07  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  261  280 
 3552  สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษ 2018-07-13 03:09:48  ชุลีพร  398  466 
 3544  เอกสารประกอบการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ2_61 _จังหวัดศรีสะเกษ 2018-07-06 21:19:32  ชุลีพร  371  270 
 3539  กำหนดการออก Ranking รอบที่ 2ปี 2561 2018-07-05 13:55:25  ชุลีพร  483  532 
 3537  Power Point ประชุม คปสจ.ครั้งที่ 6-2561 2018-07-05 10:32:34  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  157  135