ดาวน์โหลดจาก  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3228  น.แจ้ง 23 รายการเขต 10 GPO 2017-12-04 11:42:44  ภญ.มัลลิกา  57  59 
 3226  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 0ึ7/2560 2017-12-04 10:49:21  ภญ.มัลลิกา  74  55 
 3225  แจ้งเวียนขั้นตอนการ download ยาขาดจาก GPO 2017-12-04 10:21:34  ภญ.มัลลิกา  47  90 
 3224  น.แจ้งสินค้าขาดชั่วคราว GPO เดือน ธค.60 2017-12-04 09:58:41  ภญ.มัลลิกา  29  20 
 3187  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 08/2560 2017-11-21 11:26:17  ภญ.มัลลิกา  98  79 
 3183  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 06/2560 2017-11-21 11:07:50  ภญ.มัลลิกา  107  73 
 3182  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 05/2560 2017-11-21 11:07:12  ภญ.มัลลิกา  89  39 
 3181  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 04/2560 2017-11-21 11:00:19  ภญ.มัลลิกา  96  51 
 3180  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 03/2559 2017-11-21 10:59:20  ภญ.มัลลิกา  80  44 
 3179  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 02/2559 2017-11-21 10:58:44  ภญ.มัลลิกา  72  38 
 3178  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 01/2559 2017-11-21 10:48:11  ภญ.มัลลิกา  68  38 
 3161  1.รายงานการประชุมคณะกรรมการCPOครั้งที่ 1-60 2017-11-10 12:15:31  ภญ.มัลลิกา  48  61 
 3159  5.โครงการพัฒนาระบบเภสัชกรรมเขต CPO(เอกสารแนบ 4) 2017-11-10 12:13:25  ภญ.มัลลิกา  37  67 
 3158  4.ร่างคำสั่งคณะทำงาน CPO edited 01-11-2017(เอกสารแนบ 3) 2017-11-10 12:06:39  ภญ.มัลลิกา  51  38 
 3157  3.สรุปผลงาน RDU เขต10 ปี 60(เอกสารแนบ 2) 2017-11-10 12:05:23  ภญ.มัลลิกา  33  17 
 3156  2.สรุปผลงานซื้อร่วม เขต 10 ปี 60(เอกสารแนบ 1) 2017-11-10 12:02:48  ภญ.มัลลิกา  41  18 
 3086  รหัสยาวิตามินโครงการเด็กไทย 4.0 2017-09-24 17:51:45  ภญ.มัลลิกา  274  267 
 3071  หนังสือรับรองตนเองของผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 2017-09-18 11:00:50  อินทุภา  111  87 
 3070  คำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล 2017-09-18 10:57:27  อินทุภา  96  66 
 3069  แบบฟอร์มขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 2017-09-18 10:47:59  อินทุภา  94  113